REGULAMIN

REGULAMIN WYNAJMU STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „M.14”

 

§1

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym “M.14” jest firma INCYDENT Piotr Deszkiewicz, Zdrojową 55-1, NIP: 5212835338, REGON: 140273034, w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

3. Głównym przeznaczeniem studia jest jego wynajem na realizację sesji fotograficznych oraz filmowych. Dodatkowo studio może zostać udostępnione do innych celów m.in.: szkolenia, spotkania, warsztaty.

 

§2

1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym studyjne lampy błyskowe, lampy światła stałego, modyfikatory światła, statywy, tła fotograficzne oraz meble i dekoracje.

2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

3. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.

4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modele, wizażyści, asystenci, itp).

5. Oświetlenie studyjne może być obsługiwane przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. Wynajmujący może odmówić korzystania z zarezerwowanego sprzętu w przypadku stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji.

6. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić we właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz elementy dekoracyjne. Należy również posprzątać ewentualne odpadki nagromadzone podczas sesji.

7. Wynajmujący informuje, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie całego studio prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca studia jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie osoby biorące udział w sesji.

8. Najemca zobowiązuje się do rekompensaty ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp.) według cen rynkowych.

9. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób trzecich z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

10. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. konfetti, sztuczny śnieg, brokat, świece, itp.) Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz zapłacenia 100 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

 

§3

1.Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

2. W przypadku wykonywania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność.

3. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

5. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie. 

6. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

7. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz zażywania alkoholu i innych używek.

 

§4

1. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “M.14” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

 

§5

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2023 roku.

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.